Privacyverklaring Aannemersbedrijf Jaspers Faijer

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer, gevestigd aan de Graslaan 2, 7604 BT Almelo Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.aannemersbedrijfjaspersfaijer.nl/ Graslaan 2, 7604 BT Almelo | 0546 – 78 55 46

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aannemersbedrijfjaspersfaijer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Aannemersbedrijf Jaspers Faijer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Datalekken

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen die tot doel hebben de kans op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Ondanks deze maatregelen bestaat de kans dat zich toch een incident met betrekking tot persoonsgegevens voordoet. Elk incident met betrekking tot persoonsgegevens moet worden gemeld via info@aannemersbedrijfjaspersfaijer.nl

Dan wordt vervolgens bepaald of:

 • er inderdaad sprake is van een incident dat betrekking heeft op persoonsgegevens
  • welke maatregelen genomen moeten worden om het incident te stoppen en de gevolgen te beperken
  • er een externe partij moet worden ingeschakeld om bij de oplossing van het incident te assisteren
  • het incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden gemeld. De melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens zal vervolgens binnen 72 uur nadat Aannemersbedrijf Jaspers Faijer op de hoogte is geraakt van het incident plaatsvinden
  • degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, moeten worden geïnformeerd over het incident
  • welke maatregelen er genomen moeten worden om herhaling van het incident te voorkomen

 

Aangezien de kans bestaat dat een Verwerker als eerste op de hoogte raakt van een (potentieel) incident, is in de verwerkersovereenkomst afgesproken dat de Verwerker Aannemersbedrijf Jaspers Faijer zo snel mogelijk op de hoogte stelt van een incident.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het oplossen van het incident en het verstrekken van nadere gegevens.

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk

in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Klantgegevens

Klantgegevens worden bewaard gedurende een periode van 7 (zeven) jaar.

– Overige persoonsgegevens

Gegevens gerelateerd aan offerte-aanvragen en/of in de context van algemene vragen worden verzameld, worden gedurende zeven (7) jaar bewaard.

 

 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemersbedrijf Jaspers Faijer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aannemersbedrijf Jaspers Faijer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf Jaspers Faijer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aanemersbedrijfjaspersfaijer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aanemersbedrijfjaspersfaijer.nl

Doorgifte buiten EER

Aannemersbedrijf Jaspers Faijer slaat gegevens van klanten en medewerkers in beginsel niet op buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien Aannemersbedrijf Jaspers Faijer persoonsgegevens toch buiten de EER opslaat, bijvoorbeeld omdat een Verwerker van Aannemersbedrijf Jaspers Faijer daar gevestigd is, zorgt Aannemersbedrijf Jaspers Faijer er voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als:

 • de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt;
  • het privacy shield van toepassing is; of
  • een andere vrijstelling van toepassing is.